26 Mart 2018 Tarihli 2.Ek Yerleştirme İşlemine İlişkin Duyuru ( Tek Oturum )
09 Mart 2021

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

26 MART 2018 TARİHLİ 2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

(TEK OTURUM)

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  26 Mart 2018 tarihinde saat 16:30’da Halk Sağlığı Başkanlığı Toplantı Salonunda (Kiremitocağı Mah. Eski Tekavil Sok. No:1 Yunus Market Karşısı) “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin Dördüncü Bölüm 15.madde 4.fıkrasında yer alan "Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır."   hükümlerine göre tek oturumda gerçekleştirilecektir. 

Başvurular 12/03/2018-16/03/2018 tarihleri arasında şahsen Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri şubesine ekteki başvuru formu (Askerlik ve Doğum İzni Dönüşü (a), Aile Hekimi Uzmanı (b), Aile Hekimi olarak görev yapan hekimler (c) ve diğer Tabip ve Uzman Tabipler (d) ) doldurularak yapılacaktır.

           

İl / İlçe

ASM Bölgesi

AH Birim Kodu

Toplam Nüfus

Mobil Nüfus

Sözleşmeli ASE Durumu

 

Açıklama

Merkez

Yazlık ASM

81-01-050

2514

1263

var

 

Merkez

8 Nolu ASM

81-01-063

0

0

Yok

*Yeni açılan birim Sıfır nüfus

Merkez

8 Nolu ASM

81-01-064

0

0

Yok

*Yeni açılan birim Sıfır nüfus

Çilimli

Çilimli ASM

81-04-001

3549

2238

var

 

Gümüşova

Gümüşova ASM

81-06-001

2464

270

var

 
* Bina kiralama süresi 3 yıl olup, Eylül 2020'de dolmaktadır. Aylık kira bedeli iki birim için 3500 tl olup, stopaj dahil yıllık artış oranı ÜFE-TÜFE endeksine göre yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017/21 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden;

1-         Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2-         Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır.

3-         Bakanlığımız kadrolarında aile hekimi uzmanı olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerinde aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.

            a) Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabiplerin bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70'in altına, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %50'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

            b) 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.

            c) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

            d) Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

            e) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabiplerin herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

4)         Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, il Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

5)         Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

            16.04.2015 tarih ve 29328 sayılı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 2. bölümündeki 5. maddenin 2. fıkrası gereğince 2018/2.Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne başvuracak tabip ve uzman tabiplerden;

 • Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimlerinin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması,
 • 75 yaşından gün almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 65 yaşın üzerinde olanların başvurularının kabulü için başvuru evrakları arasında sağlık durumlarının aile hekimliği görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceğine ilişkin “Sağlık Kurulu Raporu”nun yer alması gerekmektedir.
 • Aile hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
 • İlimizde Kamu Görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
 • Başvuruda bulunacak hekimlerin yerleştirme işleminin yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir. Salona yerleştirme işlemine başvuruda bulunan hekimler dışında kimse alınmayacaktır.
 • Muvafakat Genelgesine göre yapılacak işlemler Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığınca değerlendirilecektir. Muvafakatı verilen personel kuraya alınacaktır.
 • Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

   

 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı)'nün 14/09/2012 tarih ve 554 sayılı yazısı ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümü “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların” 15.maddesinin 5'ncı fıkrası gereğince, Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaması bildirilmiştir.

   

 • Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak tercih ve   yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven kabul edilip,          kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri, durumun tespitini takiben   iptal edilecektir.

   

 • Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak güncel hizmet puanını gösteren çıktının itirazım yoktur yazılıp imzalanması ve başvuru formuna ilave edilmesi gerekmektedir. Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin son başvuru tarihine kadar hizmet puanları güncellenmediği            takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

   

 • Başvuru işlemlerinde yanlış beyan ve eksik evrak olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

   

 • Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası bulunmayan hekimler de tercih alımına başvuruda bulunabilecektir.

   

 • Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı Düzce İli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği 2. Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini …………kimlik  no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.
 • Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.
 • Olağanüstü bir durum geliştiği takdirde yerleştirme işlemi komisyon tarafından ertelenebilir.

               Aile Sağlığı Merkezi ve Poliklinik odası seçimleri, evrak ve malzeme devir teslim işlemleri

  a) Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yayınlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait; bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb.) binası olup olmama durumu, geçici yer gösterilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi her aile hekimliği birimine ait fiziki şartları da kabul etmiş sayılacaktır.

  b) Aile Hekimliği  Birimini  seçmiş  olan hekim,  görev  yapacağı  Aile  Sağlığı  Merkezinde  aynı Aile  Hekimliği  Birimine  daha  önce  tahsis  edilmiş  olan  poliklinik  odasını  da  seçmiş  sayılır. Gruplandırma işlemi hekim ve birim endeksli olduğundan, boşalmış olan pozisyona yeni yerleşen aile hekiminin yeniden gruplandırma başvurusunda bulunması ve bunun müdürlük tarafından tescil edilmesi gerekir.  Aile hekimi olarak görev  yapmakta  iken  başka  bir pozisyona yerleştirilme hakkı elde eden hekimlerimiz   kendilerine ait olan şahsi malzemeleri yanında, Sağlık Müdürlüğünden  temin  ederek  kullanmakta  oldukları zimmet karşılığı kiraladıkları  demirbaş  malzemeleri isterlerse yeni birimlerine götürebileceklerdir. Zimmet edilmemiş ya da kiralanmamış malzemeler yerinde bırakılacaktır. Tüm resmi evraklarını Toplum Sağlığı Merkezine imza ve tutanak karşılığı elden teslimi yapılacaktır. Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığı durumlarda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri CD ortamında bölgesindeki toplum sağlığı merkezine teslim eder. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığı merkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.

  • İlan edilen Aile Hekimliği Birimleri  için yerleştirme işlemine (Değişik:RG-11/3/2015-29292) fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Aile Hekimleri Ek-1’deki dilekçe ile başvurabileceklerdir.
  • Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce ilde aile hekimliği yapan aile hekimi uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimi uzmanları  Ek-2’deki dilekçe ile başvurabileceklerdir.
  • (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler başvurabileceklerdir. (Ek-3)
  • Yerleştirme işlemine, İlimiz Düzce'de olmak şartı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları haricindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Aile Hekimi Uzmanı/Tabip/diğer Uzman Tabipler, kendi kurumlarından alacakları muvafakat belgesi (Ek-4) ile birlikte başvurabileceklerdir.
  • Bu hükümler dışında gelişebilecek durumlar hakkında Komisyon karar verecektir. 
 • Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken birim değiştiren hekimler için göreve başlama tarihi 01 Nisan 2018, kadrosu İl Sağlığı Müdürlüğü ve dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Hastane Başhekimlikleri) olan hekimlerin birimlere yerleşmesi durumunda göreve başlama tarihleri ise 15 Nisan 2018 olacaktır. 
 • Ek Yerleştirme İlanı Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edildiği tarih itibariyle tebliğ yerine geçer.09/03/2018

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

a) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru Formu                    

Başvuru Formları İçin BURAYA Tıklayınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

3) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası).Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru formu 

2) Güncellenmiş (01.01.2018 tarihli olacak şekilde)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru formu

2) Güncellenmiş (01.01.2018 tarihi itibariyle)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3) İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı resmi belge

d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru formu

2)Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pratisyen hekimler ve uzman hekimler için kurumlarından alacakları muvafakatname.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                  Op.Dr.Ahmet ZENGİN

                                                                                                                         Sağlık Müdür V.